Földgáz kereskedelemmel kapcsolatos kérdések és válaszok

Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban mondhatja fel.

Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben a földgázkereskedő és a rendszerüzemeltető a felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti. A kereskedőváltás az előző ellátóval kötött szerződésben rögzített feltételek teljesülése esetén jöhet létre.

Mivel egy adott földrajzi területen a földgázellátásról szóló törvény által meghatározott engedéllyel egy adott földgázelosztó működik, a földgáz elosztására az ő szolgáltatásait kell igénybe venni, így a választás lehetősége nem adott.

A földgázelosztóval a korábban megkötött hálózatcsatlakozási szerződés, illetve elosztóhálózat-használati szerződés továbbra is érvényben marad, ez a szerződés szabályozza a gázvételezés, illetve a hálózathoz való csatlakozás műszaki feltételeit. A földgázkereskedővel kell megkötni a földgáz adásvételi szerződést, amely tartalmazza a földgáz, mint termék árát, és a felhasználási helyre történő szállítás, elosztás, tárolás, (rendszerhasználat) díját, valamint az adásvétel egyéb feltételeit.

Nem változik, mivel a mérőleolvasás a földgázkereskedőtől függetlenül a földgázelosztó feladata és kötelessége, aki feladatát továbbra is változatlanul látja el a vonatkozó jogszabályok, az üzletszabályzata, és a földgázkereskedővel kötött szerződés alapján.

Az átadott, illetve átvett hőmennyiség meghatározása minden esetben A magyar földgázrendszer üzemi és kereskedelmi szabályzatában (továbbiakban: ÜKSZ) rögzített szabályok, valamint a szállítói és az elosztói engedélyesek üzletszabályzatainak ide vonatkozó rendelkezései alapján történik.

Az együttműködő földgázrendszer minden pontján gáztechnikai normál állapotra vonatkoztatva történnek az elszámolások, így az elszámoláshoz szükséges fűtőérték adatok is erre az állapotra vonatkoznak. A gázmérők – korrektor felszerelése nélkül – nem alkalmasak a gázmennyiség gáztechnikai normál állapotra vonatkoztatott közvetlen meghatározására, azaz a gázmérők nem ezt a mennyiségi jellemzőt mérik, hanem az úgynevezett üzemi mennyiséget. Annak érdekében, hogy a gázmérő által mért üzemi mennyiség (m3) alapján meghatározzuk a ténylegesen elfogyasztott hőmennyiséget (GJ), a gázmérő által mért értéket meg kell szorozni egy ún. korrekciós tényezővel, valamint a fűtőértékkel.

Amennyiben fűtőérték adat nem áll rendelkezésre, az Engedélyes a MER (az FGSZ Földgázszállító Zrt. által publikált Minőség Elszámolási Rend) szerinti fűtőértéket használja helyettesítő értékként. A MER elérhető az FGSZ Zrt. honlapján: https://fgsz.hu/ .

100 m3/h névleges (össz)teljesítmény feletti felhasználási helyek esetében az illetékes Elosztói engedélyes távmérő felszerelésére kötelezett, így a tényleges leolvasás távadatként kerül minden nap a rendszerbe. Ez a tényfogyasztás lesz az elszámolás alapja.
100 m3/h névleges (össz)teljesítmény alatti* felhasználási helyek esetében – a mérő teljesítményének függvényében az elosztó havi/éves leolvasásokat végez, amely a legtöbb esetben nem esik egybe az elszámolási időszakkal. Így a részidőszaki elszámolások az egyedi szerződésekben rögzített feltételek mellett történhetnek havi diktálás, szerződött mennyiség, vagy elosztói allokáció alapján.
(* normál, 100 mBar alatti nyomás esetében; 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomás esetén a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitását gáztechnikai normálállapotra átszámítani.)

A gázmérővel kapcsolatos ügyek a területileg illetékes földgázelosztóhoz tartoznak, azonban kérelmüket a földgázelosztó a földgáz kereskedőn keresztül fogadja be. Kérelmüket az energia@alteo.hu e-mail címre, vagy postai úton, az ALTEO Energiakereskedő Zrt. 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. szám alatti címére küldött levelükben tudják társaságunk felé jelezni, megadva a felhasználási helyük megnevezését és mérőpont azonosítóját (POD: „39N…”).

Műszaki hibák esetén a földgázelosztónál mérőellenőrzést rendelünk meg, mely rendszerint a földgázelosztó helyszíni vizsgálatával történik.

100 m3/h névleges (össz)teljesítmény alatti felhasználási helyek esetében lehetőséget biztosítunk mérőállás diktálásra, melyet felhasználóink minden tárgyhót követő 3. munkanapig küldhetnek meg a menetrend@alteo.hu e-mail címre, megadva mérőpont azonosítójukat, valamint a gázmérőről leolvasott mérőállást. Amennyiben nem érkezik diktálás az adott hónapban az előzőekben megadott határidőig, úgy becsült fogyasztás alapján készítjük el számlájukat.

Felhasználóink új számlaküldési cím beállítását e-mailben, vagy postai úton tudják kezdeményezni társaságunk felé az energia@alteo.hu, vagy az ALTEO Energiakereskedő Zrt., 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. címre küldött megkeresésükkel.

Amennyiben értesítőnk kelte előtt rendezte már tartozását, úgy javasoljuk, hogy a nyilvántartások szerinti eltérés egyeztetése érdekében e-mailben, vagy telefonon kezdeményezzenek egyeztetést kollégáinkkal.

Fizetési könnyítési kérelem benyújtására felhasználóinknak kizárólag a bizonylatok fizetési határidejéig van lehetőségük. Kérelmüket írásban tudják társaságunk felé benyújtani.

Évente egyszer van lehetőségük részletfizetést kérni.