Az energiaszolgáltatás modernizációjában jelentős változások vannak folyamatban, melyek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek aktív és tudatos szereplőjévé váljanak az energiafelhasználásnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elvét folyamatosan felváltja a kétirányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz és okosmérés használata. Az okosmérők részét képezhetik az okosotthonoknak, ahol lehetőség nyílik a mérők és egyéb elektronikai berendezések, biztonságtechnikai eszközök intelligens összekapcsolására. Ezáltal könnyen áttekinthetővé és felügyelhetővé válik a lakás energetikai rendszere.

Az okosmérő olyan fogyasztásmérő-berendezés, amely képes a villamosenergia-fogyasztás és a villamosenergia-hálózatba táplált villamos energia mennyiségét mérni, a mérési adatokat tárolni, valamint elektronikus távkommunikáció útján a mért adatokat továbbítani és távoli utasításokat fogadni tájékoztatás, vezérlés, figyelemmel kísérés és ellenőrzés céljából.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alapján az elosztó köteles okosmérőt felszerelni a kisfeszültségen 3 × 80 Amper és az alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére:

  • ha a felhasználási hely teljesítménye - új felhasználási hely új csatlakozása, vagy a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén - eléri vagy meghaladja a 3 × 32 A-t,
  • direkt mérés esetén, ha a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül csatlakoztatásra a villamosenergia-hálózatra, vagy a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejár,
  • ha a felhasználási helynek villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva. Ez esetben a jogszabályban meghatározott időütemezés szerint történik az okosmérő felszerelése.

Azon ügyfeleknek, akiknek a felhasználási helye nem tartozik bele a fenti kategóriák egyikébe sem, lehetőségük van külön díj ellenében a területileg illetékes elosztótól okosmérő felszerelését igényelni.

Az okosmérési rendszer esetén az okosmérők által mért fogyasztási, betáplálási adatok automatikusan jutnak el az elosztó adatközpontjába. A rendszerben rögzített adatok pedig akár a mérőn, akár egy (regisztrációt igénylő) internetes felületen is megtekinthetők. A helyszíni leolvasás kivezetése ezen mérők esetében folyamatosan valósul meg.

A jelenleg alkalmazott okos-fogyasztásmérők ügyfél-tájékoztatójáról, teljes körű funkcióiról, a felhasználó és az elosztó általi leolvasás menetéről, az energiafogyasztás figyelemmel kíséréséről, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről bővebb információk a területileg illetékes elosztó honlapján olvashatók.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. biztosítja felhasználói részére a több zónaidős és rugalmas árszabást tartalmazó szerződések megkötésének lehetőségét.

A felhasználók erről részletesebb tájékoztatást ALTEO Energiakereskedő Zrt. ügyfélszolgálatán kérhetnek.

A megnevezett jogszabályok hatályos szövegét, valamint korábbi időállapotát a Nemzeti Jogszabálytár hivatalos adatbázisából az alábbiak szerint érheti el. A www.njt.hu oldalon írja be a keresett jogszabály évszámát, sorszámát és típusát, majd nyomja meg a Keresés gombot. A találat melletti naptár ikonra klikkelve zöld színnel jelzett dátumra kattintva megtalálható a hatályos állapot, a pirossal jelzett, tetszőleges dátumra kattintással az adott jogszabály korábbi időállapotát is megtekintheti.

Törvények

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

Kormányrendeletek:

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Egyéb rendeletek:

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

Uniós szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A Bizottság (EU) 2017/2196 rendelete (2017. november 24.) a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról.

Ipari Energiafogyasztók Fóruma

Cím: 1097 Budapest, Illatos út.11/a.

E-mai: office@ief.hu

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

Cím: 1121 Budapest, Oltvány köz 6.

E-mail: losz@losz.hu

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25.

E-mail: mesz.iroda@freemail.hu

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

Cím: 1074 Budapest, Szövetség utca 9. A épület, FSZT. 1. ajtó

E-mail: nyosz@enternet.hu

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

E-mail: mosz@godollo.hu

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Cím: 1116 Budapest, Barázda u.42.

E-mail: info@tavho.org

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége

Cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.

E-mail: fotitkarhelyettes@mosz.agrar.hu

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 44.

E-mail: toosz@toosz.hu

Vezetékes Energia Vevők Szövetsége

Cím: 6701 Szeged, Pf. 950.

Az állandó ügyfélszolgálati iroda elérhetősége:

  • Cím: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
  • Tel: +36-1/236 8054
  • Fax: +36-1/236 8051
  • E-mail: energia@alteo.hu

Az állandó ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje:

  • Hétfő: 9:00 órától 20:00 óráig
  • Keddtől péntekig: 9:00 órától 17:00 óráig

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók jogai

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos jogaikról, különösen a kereskedőváltás, a szerződésfelmondás és a kikapcsolás szabályairól, a fizetési feltételekről és módokról az ALTEO Energiakereskedő Zrt. mindenkor hatályos villamosenergia-kereskedelmi üzletszabályzatának III. részében olvashatnak bővebben, továbbá az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetnek ennek vonatkozásában további tájékoztatást.

Összehasonlító eszköz

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a piac egészére kiterjedő, a villamosenergia-kereskedők ajánlatait független, egyértelmű és objektív módon összehasonlító eszközt működtet az engedélyesek adatszolgáltatása alapján.

Az összehasonlító eszköz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján érhető el: https://eka.mekh.hu/calculator